Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt (urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) stanowiący odpad.

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania!

Uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu może być

  • przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzący punkt serwisowy,
  • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy,
  • prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania

 

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstającego w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Nowego Sącza zajmują się przedsiębiorcy odpowiadający za odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem odbiorów odpadów komunalnych oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

Mieszkańcy Nowego Sącza mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych także do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy:

  • ul. Tarnowska 120, NOVA Sp. z o.o.

PSZOK w Nowym Sączu czynny jest we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:

a) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00,

b) w soboty od 9:00 do 13:00.