Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko

W ramach edukacji ekologicznej i upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży, od 2007 roku NOVA Spółka z o.o. prowadzi akcję  zbiórki zużytych baterii  pod hasłem: „Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko”, pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Współorganizatorami akcji są: Wydział Edukacji oraz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Akcja corocznie prowadzona jest wśród dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza. Co roku we wrześniu rozsyłane są do szkół i przedszkoli zaproszenia do wzięcia udziału w Akcji.  Konkurs trwa przez cały rok szkolny i kończy się uroczystą galą w Sali Ratuszowej w Nowym Sączu. Z roku na rok zaobserwować można wzrostowe zainteresowanie Akcją oraz coraz większą wiedzę w zakresie ochrony środowiska wśród dzieci, również dzięki prowadzonym przez Urząd Miasta pogawędkom ekologicznym w przedszkolach i szkołach.

Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz  postępowania z odpadami w tym z niebezpiecznymi.
Z racji swojego przeznaczenia oraz  składu chemicznego baterie  są bardzo niebezpiecznym odpadem zawierającym wiele metali ciężkich takich jak: ołów, kadm, rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu.  Substancje zawarte w bateriach mogą zanieczyszczać wodę i glebę, powodując  zagrożenia dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy zużytych baterii wrzucać do pojemników z innymi odpadami, lecz zbierać je selektywnie.

Prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych  w sposób zorganizowany m.in. w szkołach i przedszkolach jest  jedną z form gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i pełni role wspomagającą dla szkoły w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Baterie zebrane w szkołach są odbierane przez pracowników Spółki, następnie  dostarczone do magazynu, posegregowane według rodzaju i przekazane do zakładu utylizacji odpadów, gdzie są  poddawane procesowi unieszkodliwienia i odzysku.
Odpowiednie zabezpieczenie zużytych baterii pozwoli na całkowite wyeliminowanie ich ze środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz