KONTENERY – WNIOSEK

 

Szanowni Państwo,

 

Istnieje możliwość podstawienia kontenera na wniosek na nieruchomość na odbiór odpadów komunalnych, takich jak:

* Odpady poremontowe stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku drobnego remontu.

WNIOSEK :   https://odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2018/01/u_xxxix_393_17_vii.pdf

INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA WNIOSKU:

  • w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta ul. Rynek 3, I piętro, lub
  • w Biurze Obsługi Mieszkańców, budynek Ratusza, Rynek 1, dziennik podawczy, parter, pokój nr 9
  • lub skan z podpisem na adres mail: odpadykomunalne@nowysacz.pl

Godziny pracy: poniedziałek: 9.00 – 17.00

wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Ponadto w związku z  przetwarzaniem danych osobowych proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, która jest integralną częścią wniosku.

 

Informacja dla Mieszkańców zainteresowanych podstawieniem kontenera na odpady komunalne

Mieszkańcy, ubiegający się o  podstawienie kontenera na frakcje odpadów poremontowych  (dotyczy również odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów ze sprzątania) mają obowiązek dopełnienia (we własnym zakresie) formalności związanych z organizacją miejsca umieszczenia kontenera, tj. przed podstawieniem kontenera zainteresowany musi uzyskać zgodę właściciela/zarządcy nieruchomości na zajęcie terenu, na którym kontener będzie stał. Dopełnienie formalności jest szczególnie ważne w przypadku zajęcia pasa drogi gminnej lub terenu należącego do spółdzielni mieszkaniowej.

Odpowiedzialność za organizację miejsca podstawienia kontenera oraz konsekwencje, w przypadku nie dopełnienie wymaganych przez prawo formalności ponosi osoba, na wniosek której kontener jest podstawiony.