Usługa

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) informuje się, że od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza jest:

NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14,

33-300 Nowy Sącz,

 

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) informuję o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Nowego Sącza:
– zmieszanych odpadów komunalnych:

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Nowym Sączu ul. Tarnowska 120.

– odpady zielone:

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, ul. Tarnowska 120 Nowy Sącz.

-pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120.

Dodaj komentarz