Podstawowe informacje

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są zlokalizowane przy ul. Tarnowskiej 120 oraz przy ul. Jana Pawła II 37 w Nowym Sączu.

Odpady komunalne dostarczane do PSZOK są przyjmowane nieodpłatnie wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Nowego Sącza, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK w Nowym Sączu są czynne we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:

a) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00,

b)w soboty od 9:00 do 13:00

Do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej odpady komunalne, dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów:

– przeterminowane leki,

– przeterminowane chemikalia,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

– zużyte opony,

– odpady zielone,

– papier,

– metal,

– tworzywa sztuczne,

– szkło

– odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpady.

W PSZOK nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady:

– odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, smołę,

– zmieszane odpady komunalne,

– opony z pojazdów ciężkich.

Dodaj komentarz