Uchwały

  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
  2. Ustalenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  3. UCHWAŁA NRXXXIV/368/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym
  4. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Określenie częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Określenie wzoru deklaracji.
  7. Postanowienie o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
  8. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

 

Wniosek do pobrania: http://www.odpady.nowysacz.pl/wp-chttp://www.odpady.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2015/03/akt.pdfontent/uploads/2018/01/u_xxxix_393_17_vii.jpg

Dodaj komentarz