.

2019

2019

Realizując obowiązki gminy nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888z póź. zm.). informujemy, że w roku 2019 wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnięte i wynoszą:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 6 %,

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43 %,

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Click to listen highlighted text!