Podstawowe informacje

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Tarnowskiej 120  w Nowym Sączu.

Odpady komunalne dostarczane do PSZOK są przyjmowane nieodpłatnie wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Nowego Sącza, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK w Nowym Sączu czynny jest we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:

a) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00,

b) w soboty od 9:00 do 13:00

Do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej odpady komunalne, dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów:

1) papier,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5) szkło,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) tekstylia i odzież.

W PSZOK nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, smołę,

2) zmieszane odpady komunalne,

3) opony z pojazdów ciężkich.

Dodaj komentarz