Nowe uchwały 2022

Szanowni Państwo, poniżej zmiany Uchwał Rady Miasta Nowego Sącza obowiązujące od 2022 roku.

1. UCHWAŁA NR LI/630/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. UCHWAŁA NR LI/634/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 października 2021 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez miasto Nowy Sącz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

3. UCHWAŁA NR LI/633/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. UCHWAŁA NR LI/631/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 października 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

5. UCHWAŁA NR LI/632/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/258/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza