Informacje o zasadach zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Uprzejmie przypomina się, że na zgłoszenie właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i którzy prowadzą selektywne zbieranie odpadów, dostarczane są  nieodpłatnie pojemniki do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
Jednocześnie informujemy, że odbierane będą wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu oraz zostały wykonane samodzielnie przez właścicieli nieruchomości.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów powoduje, że mieszkańcy prowadzący prace remontowe powinni wyposażyć nieruchomość w pojemnik we własnym zakresie. W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciele nieruchomości mają zapewniony odbiór w/w odpadów po dokonaniu zgłoszenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Niezależnie od powyższego mieszkańcy mogą dostarczyć odpady poremontowe we własnym zakresie do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zapotrzebowanie na pojemnik na wyżej wymienione odpady można zgłaszać osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej (Rynek 3) lub pod numerami telefonów: 18 415 65 75 lub 18 415 65 70.

Dodaj komentarz