Informacja dotycząca odbioru odpadów zielonych na terenie miasta Nowego Sącza

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r., poz. 4374) w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca października odpady zielone odbierane są nie rzadziej niż raz w tygodniu (§ 13 ust. 1, pkt. 7 regulaminu).

W pozostałych miesiącach odpady zielone można zbierać w pojemnikach przeznaczonych do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych i odbiór tych odpadów odbywa się  z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Na terenie miasta Nowego Sącza zlokalizowane są dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Tarnowskiej 120 oraz ul. Jana Pawła II 37 dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta Nowego Sącza.

PSZOK w Nowym Sączu są czynne we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:
a) od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00,
b) w soboty od 7:00 do 13:00

Do PSZOK można dostarczać przez cały rok nieodpłatnie i we własnym zakresie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (§ 14, ust. 6 i 7 regulaminu), w tym odpady zielone (m.in. trawa, liście).

Dodaj komentarz