1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.